ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ 
และสำหรับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะประกาศในวันที่ 17 ก.พ.